Servei d'acollida matinal i de tarda en anglès

MARE DE DÉU DE LA MERCÈ

Per gaudir d’aquest servei és necessari omplir aquest formulari d’inscripció abans del seu inici. Si tens qualsevol dubte pots contactar amb la coordinadora de l’activitat Kathia Moreno. La trobaràs al mòbil 601 353 305 o al correu electrònic k.moreno@bekith.es.

A continuació detallem aspectes importants a tenir en compte sobre l’activitat.

ASPECTES ECONÒMICS I D’ORGANITZACIÓ

 • Al curs 2022-2023 el servei d’acollides (SAM) en anglès gestionat per BeKith funcionarà com el curs passat des de les 7.30h fins a les 9 hores del matí i s’oferirà també el servei de permanències (SAT) en anglès en horari de tarda de 17 a 18h.
 • El servei funcionarà des del primer dia de classe de la mateixa manera que el curs passat.
 • Per al servei fix s’haurà d’omplir aquest formulari d’inscripció marcant els dies de la setmana fixes i els horaris del servei.
 • El cobrament serà efectuat entre els dies 1 i 5 de cada mes, per domiciliació bancària.
 • La baixa es podrà efectuar al llarg de tot el curs, però sempre abans del dia 20 de cada mes.
 • El servei fix compren els dies i horaris escollits i no són intercanviables. Tota la franja horària que no estigui inclosa en el servei fix, s’haurà de liquidar en el mateix moment mitjançant l’ús de targetes de servei esporàdic.
 • Les famílies que utilitzin el servei fix i es donin de baixa durant el curs, no podran donar-se d’alta de nou al servei fix fins el curs vinent, i mentrestant hauran d’utilitzar el servei esporàdic.
 • Als alumnes que s’inscriguin als 2 serveis (SAM i SAT alhora) se’ls aplicarà un 10% de descompte sobre el preu total.
 • Per a realitzar l’activitat es necessita un mínim de 10 alumnes.
 • Els preus s’actualitzaran anualment. La propera actualització serà al setembre del 2023.
 • Els informem dels preus a la següent taula:

Mensual
Dies fixes per setmana (preu mensual):

 • SAM de 07:30 a 09:00h: 5 dies – 75,60€, 4 dies – 60,50€, 3 dies – 45,40€, 2 dies – 30,25€, 1 dia – 15,15€
 • SAM de 08:00 a 09:00h: 5 dies – 56,20€, 4 dies – 44,95€, 3 dies – 33,70€, 2 dies – 22,50€, 1 dia – 11,25€
 • SAM de 08:30 a 09:00h: 5 dies – 37,80€, 4 dies – 30,25€, 3 dies – 22,70€, 2 dies – 15,15€, 1 dia – 7,60€
 • SAT de 17:00 a 18:00h: 5 dies – 56,20€, 4 dies – 44,95€, 3 dies – 33,70€, 2 dies – 22,50€, 1 dia – 11,25€

Esporàdic*

 • SAM de 07:30 a 09:00h: 1 dia – 4,75€
 • SAM de 08:00 a 09:00h: 1 dia – 3,75€
 • SAM de 08:30 a 09:00h: 1 dia – 2,75€
 • SAT de 17:00 a 18:00h: 1 dia – 3,75€

(*) Per fer ús del servei esporàdic es faran servir les targetes per a tal fi que podran adquirir a l’escola.

DADES DE L’ALUMNE/A
DADES DE LA FAMÍLIA

S'enviarà una còpia d'aquest formulari al correu electrònic del primer pare/mare tutor/a.

INSCRIPCIÓ

Esculli una o més opcions

AUTORITZACIÓ I DADES BANCÀRIES
INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

PROTECCIÓ DE DADES
De conformitat amb l’establert en Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques quant al tractament i la lliure circulació de dades personals, l’empresa Assessorament i Serveis Escolars li trasllada la següent informació:
Responsable: Assessorament i Serveis Escolars SL (BeKith) CIF B63637011. Carrer Arc de Sant Cristòfol 23 local A - 08003, Barcelona. Telèfon de contacte: 934817475 - correu electrònic: comunicaciones@bekith.es.
Finalitats: Dades recollides per a la realització de l’activitat d'acollida matinal i/o tarda al col·legi indicat al formulari, durant el període que l’alumne mantingui la relació amb BeKith.
Legitimació: L’interès mutu en la realització d’aquesta activitat i el seu consentiment previ.
Conservació de dades: Mentre duri la relació amb BeKith, o duri la seva etapa escolar i mentre es puguin derivar responsabilitats en la prestació del servei.
Destinataris: No es realitzaran comunicacions de dades excepte les quals impliquin obligació legal.
Drets: L’interessat pot exercitar els seus drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat de les seves dades, limitació i oposició al tractament de les seves dades dirigint-se al RESPONSABLE adjuntant document que acrediti la seva identitat o interposar una reclamació davant l’Autoritat de Control pertinent.

AUTORITZO a l'empresa BeKith perquè, a través de les meves dades de contacte, pugui enviar-me informació rellevant sobre els productes i serveis que ofereix.

AUTORITZO a l’empresa BeKith a que realitzi enregistraments, vídeos i fotos, i les pugui publicitar a la seva pàgina web i a les seves campanyes publicitàries.